Cách cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 14.04

4 năm trước

Giới thiệu

Ruby on Rails là một web framework nguồn mở cực kỳ phổ biến, cung cấp một cách tuyệt vời để viết các ứng dụng web với Ruby.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 14.04, sử dụng rbenv. Điều này sẽ cung cấp một môi trường vững chắc để phát triển các ứng dụng Ruby on Rails của bạn. rbenv cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt và quản lý các phiên bản Ruby khác nhau, nó đơn giản và ít bị xâm nhập hơn RVM. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng phiên bản Ruby mà bạn đang phát triển không phù hợp với môi trường sản xuất.

 

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt rbenv, bạn phải có quyền truy cập vào tài khoản superuser trên máy chủ Ubuntu 14.04. Làm theo các bước 1-3 của hướng dẫn này.

Khi bạn có các điều kiện tiên quyết, hãy chuyển sang cài đặt rbenv.

 

Cài đặt rbenv

Hãy cài đặt rbenv, mà chúng ta sử dụng để cài đặt và quản lý cài đặt Ruby.

Đầu tiên, cập nhật apt-get:

sudo apt-get update 

Cài đặt rbenv và các phụ thuộc Ruby với apt-get:

sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev 

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt rbenv. Cách dễ nhất là chạy các lệnh này, khi người dùng sử dụng Ruby:

cd 
git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv 
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile 
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build 
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile 
source ~/.bash_profile 

Lưu ý: Trên Ubuntu Desktop, thay thế tất cả .bash_profile ở khối mã trên bằng .bashrc.

Điều này cài đặt rbenv vào thư mục chính của bạn, và thiết lập các biến môi trường thích hợp sẽ cho phép rbenv vào phiên bản hoạt động của Ruby.

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt Ruby.

Cài đặt Ruby

Trước khi sử dụng rbenv, hãy xác định phiên bản Ruby bạn muốn cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản mới nhất, tại thời điểm viết bài này là Ruby 2.2.3. Bạn có thể tra cứu phiên bản mới nhất của Ruby bằng cách vào trang Ruby Downloads.

Khi người dùng sử dụng Ruby, hãy cài đặt nó bằng các lệnh sau:

rbenv install -v 2.2.3 
rbenv global 2.2.3

Lệnh phụ global đặt phiên bản mặc định của Ruby mà tất cả các hệ vỏ sẽ sử dụng. Nếu bạn muốn cài đặt và sử dụng một phiên bản khác, chỉ cần chạy lệnh rbenv với một số phiên bản khác.

Xác minh rằng Ruby đã được cài đặt đúng với lệnh này:

ruby -v 

Có thể bạn không muốn Rubygems tạo tài liệu cục bộ cho mỗi gem mà bạn cài đặt, vì quá trình này có thể kéo dài. Để tắt tính năng này, hãy chạy lệnh sau:

echo "gem: --no-document" > ~/.gemrc 

Bạn cũng muốn cài đặt bundler gem để quản lý các phụ thuộc ứng dụng:

gem install bundler 

Bây giờ Ruby đã được cài đặt, hãy cài đặt Rails.

 

Cài đặt Rails

Khi cùng một user, cài đặt Rails với lệnh này (có thể chỉ định một phiên bản cụ thể với tùy chọn -v):

gem install rails 

Bất cứ khi nào cài đặt phiên bản mới của Ruby hoặc một gem cung cấp các lệnh, bạn nên chạy lệnh phụ rehashe. Điều này sẽ cài đặt shims cho tất cả tập tin thực thi của Ruby biết đến rbenv, nó cho phép bạn sử dụng các tập tin thực thi:

rbenv rehash 

Xác minh rằng Rails đã được cài đặt đúng cách bằng việc in phiên bản của nó, với lệnh này:

rails -v 

Nếu được cài đặt đúng cách, bạn sẽ thấy phiên bản Rails đã được cài đặt.

Cài đặt Javascript Runtime

Một vài tính năng của Rails, chẳng hạn như Asset Pipeline, phụ thuộc vào thời gian chạy Javascript. Chúng ta sẽ cài đặt Node.js để cung cấp tính năng này.

Thêm PPA Node.js vào apt-get:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 

Sau đó cập nhật apt-get và cài đặt gói Node.js:

sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs 

Chúc mừng! Ruby on Rails hiện đã được cài đặt trên hệ thống của bạn.

 

Các bước tùy chọn

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện thiết lập của mình, dưới đây là một vài đề xuất:

Định cấu hình Git

Một hệ thống kiểm soát phiên bản tốt là điều cần thiết khi mã hóa các ứng dụng. Làm theo phần Cách thiết lập Git của hướng dẫn cách cài đặt Git.

Cài đặt CSDL

Rails sử dụng sqlite3 làm CSDL mặc định của nó, có thể không đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng của bạn. Bạn có thể muốn cài đặt một RDBMS, chẳng hạn như MySQL hoặc PostgreSQL, cho mục đích này.

Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng MySQL làm CSDL, hãy cài đặt MySQL với apt-get:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev 

Sau đó cài đặt gem mysql2, như sau:

gem install mysql2 

Bây giờ bạn có thể sử dụng MySQL với ứng dụng Rails của mình. Hãy chắc chắn để cấu hình MySQL và ứng dụng Rails chạy đúng cách.

 

Tạo một ứng dụng thử nghiệm (tùy chọn)

Nếu muốn đảm bảo rằng cài đặt Ruby on Rails diễn ra suôn sẻ, bạn có thể nhanh chóng tạo một ứng dụng thử nghiệm để kiểm tra nó. Để đơn giản, ứng dụng thử nghiệm sẽ sử dụng CSDL sqlite3.

Tạo một ứng dụng Rails mới trong thư mục chính của bạn:

cd ~ 
rails new testapp 

Sau đó chuyển vào thư mục của ứng dụng:

cd testapp 

Tạo CSDL sqlite3:

rake db:create 

Nếu bạn chưa biết địa chỉ IP công khai của máy chủ, hãy tìm nó bằng lệnh sau:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//' 

Sao chép địa chỉ IPv4 vào bản ghi tạm của bạn, sau đó sử dụng nó với lệnh này để khởi động ứng dụng Rails (thay thế phần được đánh dấu bằng địa chỉ IP):

rails server --binding=server_public_IP

Nếu nó hoạt động bình thường, ứng dụng Rails sẽ chạy trên cổng 3000 của địa chỉ IP công cộng của máy chủ. Truy cập ứng dụng Rails bằng cách vào đó trong trình duyệt web:

http://server_public_IP:3000

Nếu bạn thấy trang Rails "Welcome aboard", cài đặt Ruby on Rails đang hoạt động bình thường !

 

Kết luận

Bạn hiện đã sẵn sàng bắt đầu phát triển ứng dụng Ruby on Rails mới. Chúc may mắn!