Cách cài WordPress trên CentOS 7

5 năm trước

 

WordPress là một công cụ tạo website và viết blog miễn phí, mã nguồn mở sử dụng PHP và MySQL. WordPress hiện là CMS (Content Management System) phổ biến nhất trên Internet, và có hơn 20.000 plugin để mở rộng chức năng của nó. Điều này khiến WordPress trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tạo một trang web nhanh chóng và dễ dàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt WordPress trên Centos 7.

 

Yêu cầu

Trước hết bạn cần:

Một Cloud Server chạy Centos 7

Một non-root user với quyền sudo. Tham khảo bài viết Thiết lập ban đầu cho server chạy Centos 7

LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, and PHP) được cài đặt và cấu hình trên server của bạn. Tham khảo Cách cài LAMP Stack trên Centos 7

 

Bước 1 — Tạo một MySQL Database và User cho WordPress

 

WordPress sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ( relational database) để quản lý thông tin cho các trang web và người sử dụng của nó. Vì đã cài MariaDB (một nhánh của MySQL) nên ta chỉ cần phải tạo một database và một user để làm việc với WordPress.

Log in vào root (administrative) account của MySQL với lệnh:

mysql -u root -p

Sau khi nhập vào password, giao diện dòng lệnh của MySQL sẽ hiển thị.

Đầu tiên, tạo một database mới mà WordPress có thể kiểm soát được. Ở đây gọi là wordpress :

CREATE DATABASE wordpress;

Note: Tất cả lệnh trong MySQL đều kết thúc bằng một dấu (;),kiểm tra lại điều này nếu bạn gặp lỗi.

Tiếp theo, ta sẽ tạo ra một user account của MySQL mới được sử dụng chỉ để hoạt động trên database của WordPress. Tạo cơ sở dữ liệu đơn chức năng( one-function) cùng nhiều tài khoản đi kèm được khuyến khích để kiểm soát tốt hơn quyền truy cập và các nhu cầu bảo mật khác.

Account mới sẽ là wordpressuser với password đi kèm là password. Dùng những tên tài khoản và mật khẩu khác để đảm bảo bảo mật.

CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Đến đây, bạn có một database và một user account được dùng riêng cho WordPress. Tuy nhiên, user vừa tạo không có quyền truy cập vào database. Chúng ta cần phải liên kết hai thành phần với nhau bằng cách cấp quyền truy cập đến database cho user.

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Dùng lệnh sau để cập nhật những thay đổi về quyền truy cập.

FLUSH PRIVILEGES;

Sau đó thoát với lệnh:

exit

 

Bước 2 — Cài WordPress

Trước khi tải WordPress, ta cần cài một module hỗ trợ PHP vì nếu không có nó, WordPress sẽ không thể resize ảnh để tạo các thumbnail.

Cài module này từ kho mặc định của Centos 7 với lệnh yum:

sudo yum install php-gd

Khởi đọng lại Apache để việc cài đặt có hiệu lực.

sudo service httpd restart

Giờ ta sẽ cài WordPress trên trang chủ của nhóm phát truển. May mắn là đội phát triển của WordPress luôn cập nhật phiển bản mới nhất của WordPress lên cùng một URL, nên ta chỉ cần gõ lệnh:

cd ~
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Sau khi tải về, giải nén file vừa tải với tar:

tar xzvf latest.tar.gz

Giờ bạn đã có một thư mục tên wordpress trong thư mục gốc của mình. Kết thúc quá trình cài đặt bằng cách chuyền những file này đến thư mục gốc của Apache để chúng có thể đưuọc truy cập bởi người dùng với lệnh rsync, để quyền truy cập vào các file không bị ảnh hưởng:

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

Tạo một thư mục để lưu những file đã đưuọc upload của WordPress bằng lệnh mkdir :

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

Giờ ta cần xác thực quyền sở hữu với các file và thư mục của WordPress với lệnh chown. Điều này tăng tính bảo mật trong khi không ảnh hưởng đến các chức năng của WordPress.

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/*

 

Bước 3 — Cấu hình WordPress

Hầu hết các cấu hình cần thiết để sử dụng WordPress sẽ được thực hiện thông qua một giao diện web sau này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm một số công việc trên giao diện dòng lệnh để đảm bảo rằng WordPress có thể kết nối với database mà ta đã tạo cho nó.

Mở thư mục cài WordPress:

cd /var/www/html

File cấu hình chính có tên là wp-config.php. Có một file cấu hình mẫu gần như khớp với những thiết lập ta sẽ cài được đính kèm sẵn với WordPress. Ta cần sao chép nó vào vị trí file cấu hình trên, để WordPress có thể nhận biết và sử dụng nó:

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Mở file cấu hình vừa được copy vào với nano:

nano wp-config.php

Tìm đến mục MySQL settings rồi đổi các thuộc tính DB_NAMEDB_USER, và DB_PASSWORD cho pù hợp để WordPress có thể kết nối và xác thực với database ta vừa tạo.

File cấu hình sau khi edit ở đây sẽ là:

 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và đóng file.

 

Bước 4 — Kết thúc quá trình cài đặt qua Giao diện Web 

 

Sau khi chuyển các file đến đúng chỗ và các cấu hình đã sẵn sàng, hãy hoàn tất cài đặt WordPress thông qua giao diện Web. Trong trình duyệt web của bạn, điều hướng đến domain name của server hoặc public IP address của nó:

http://server_domain_name_or_IP

Trước tiên, bạn sẽ cần phải chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dùn trong quá trình cài đặt WordPress. Sau khi chọn một ngôn ngữ và nhấp vào Tiếp tục, bạn sẽ thấy trang cấu hình ban đầu của WordPress, nơi bạn sẽ tạo ra một tài khoản quản trị (administrator account) ban đầu:

WordPress Web Install

Nhập vào thông tin cho trang web và tài khoản của bạn. Sau khi xong, chọn Install WordPress để tiếp tục.

 

WordPress Success

Chọn Log in rồi nhập vào tài khoản và mật khẩu vừa tạo:

WordPress Login

Trang điều khiển của WordPress sẽ được hiển thị:

WordPress Dashboard

 

Tổng kết

 

Bạn đã cài đặt thành công WordPress trên server CentOS 7 của mình. Tìm hiểu thêm những điều thú vị  sau khi cài WordPress tại ViCloud Community