Cách Upgrade lên Ubuntu 18.04 Bionic Beaver

5 năm trước

Mở đầu

Bản Long Term Support (LTS) mới nhất của Ubuntu , Ubuntu 18.04 (Bionic Beaver),vừa được ra mắt vào 26/04/2018. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách upgrade hệt thống chạy Ubuntu 16.0 hoặc cũ hơn lên Ubuntu 18.04.

Cảnh báo: Như hầu hết quá trình upgrade các phiên bản mới của các hệ điều hành, quá trình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất mát dữ liệu hoặc những lỗi cấu hình. Hãy backup dữ liệu và kiểm tra kĩ lưỡng sau khi hoàn tất.Để tránh những vấn đề này, bạn nên thực hiện nâng cấp một server Ubuntu 18,04 mới thay vì nâng cấp tại chỗ. Bạn vẫn có thể cần phải xem xét sự khác biệt về cấu hình phần mềm khi nâng cấp, nhưng hệ thống sẽ có sự ổn định lớn hơn.

 

Yêu cầu

Bạn cần một bản cài đăt Ubuntu 16.04 hoặc cũ hơn cùng với một sudo non-root user.

 

Một số lỗi khó lường trong quá trình cài đặt

Mặc dù nhiều hệ thống có thể được nâng cấp tại chỗ mà không gặp sự cố, sẽ thường an toàn và dễ dự đoán hơn để di chuyển đến một thông cáo mới lớn bằng cách cài đặt phân phối từ đầu, cấu hình dịch vụ và thử nghiệm cẩn thận trong quá trình cài, sau đó di chuyển ứng dụng hoặc dữ liệu người dùng một cách độc lập.

Đừng bao giờ nâng cấp hệ thống sản xuất mà không kiểm tra tất cả các phần mềm và dịch vụ triển khai của bạn có khả năng xung đột với việc nâng cấp trong một môi trường dàn dựng. Hãy ghi nhớ rằng thư viện, ngôn ngữ và hệ thống dịch vụ có thể thay đổi đáng kể. Trước khi nâng cấp, hãy cân nhắc đọc [Bionic Beaver Release Notes][https://wiki.ubuntu.com/bionicbeaver/releasenotes]

 

Bước 1 – Back Up Hệ Thống

 

Trên Cloud Server, một cách tiếp cận cho việc backup là tắt hệ thống và tạo một snapshot ( việc tắt hệ thống đảm bảo rằng hệ thống file nhất quán và không gặp lỗi).

Bước 2 – Update các gói đã được cài đặt

 

Đầu tiên update danh sách các gói:

sudo apt-get update

Sau đó nâng cấp chúng lên phiên bản mới nhất:

sudo apt-get upgrade

Gõ y rồi bấm Enter.

Sau khi quá trình xử lí kết thúc, dùng lệnh dist-upgrade với tùy chọn apt-get để thực hiện bất kỳ nâng cấp bổ sung liên quan, thêm hoặc loại bỏ các gói mới khi cần thiết. Điều này sẽ xử lý một loạt các nâng cấp mà có thể đã bị chặn bởi apt-get upgrade:

sudo apt-get dist-upgrade

Gõ rồi đợi quá trình xử lí kết thúc.

 

Bước 3 – Upgrade với công cụ do-release-upgrade

 

Trước đây Ubuntu thường được upgrade bằng cách thay đổi file /etc/apt/sources.list – là file chứa các package repository – và dùng apt-get dist-upgrade để upgrade. Mặc dù cách này vẫn hoạt động bình thường, Ubuntu cung cấp thêm một công cụ là do-release-upgrade để giúp việc upgrade dế dàng và thuận tiện hơn.

Đầu tiên chạy lệnh do-release-upgrade :

sudo do-release-upgrade

Nếu gặp output như sau:

Output
Checking for a new Ubuntu release
No new release found

Thì hãy thêm cờ  -d vào lệnh như sau:

sudo do-release-upgrade -d

Nếu bạn đã kết nối với hệ thống của bạn thông qua SSH, bạn sẽ được hỏi có muốn tiếp tục SSH không. Đối với các máy ảo hoặc server, bạn nên ghi nhớ rằng mất khả năng kết nối SSH là một rủi ro, đặc biệt là nếu bạn không có một phương tiện điều khiển từ xa kết nối với giao diện điều khiển của hệ thống. Đối với các hệ thống khác dưới sự kiểm soát của bạn, hãy nhớ rằng cách an toàn nhất để thực hiện nâng cấp hệ điều hành lớn là khi bạn có quyền truy cập vật lý trực tiếp với máy tính.

Gõ y rồi bấm Enter :

Output
Reading cache
Checking package manager
Continue running under SSH?
This session appears to be running under ssh. It is not recommended
to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it
is harder to recover.
If you continue, an additional ssh daemon will be started at port
'1022'.
Do you want to continue?
Continue [yN] y

Tiếp theo bạn sẽ được hỏi có muốn cho do-release-upgrade khởi động trên một thể hiên mới của sshd trên cổng 1022 hay không:

OutputStarting additional sshd
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will
be started on port '1022'. If anything goes wrong with the running
ssh you can still connect to the additional one.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As
this is potentially dangerous it's not done automatically. You can
open the port with e.g.:
'iptables -I INPUT -p tcp --dport 1022 -j ACCEPT'
To continue please press [ENTER]
 

Gõ Enter. Tiếp theo bạn sẽ nhận một cảnh báo rằng mirror entry không được tìm thấy. Bỏ qua cảnh báo này rồi bấm y:

OutputUpdating repository information
No valid mirror found
While scanning your repository information no mirror entry for the
upgrade was found. This can happen if you run an internal mirror or
if the mirror information is out of date.
Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose
'Yes' here it will update all 'xenial' to 'bionic' entries.
If you select 'No' the upgrade will cancel.
Continue [yN] y
 

Tiếp theo gõ  y để bắt đầu quá trình upgrade:

OutputDo you want to start the upgrade?
6 installed packages are no longer supported by Canonical. You can
still get support from the community.
9 packages are going to be removed. 104 new packages are going to be
installed. 399 packages are going to be upgraded.
You have to download a total of 232 M. This download will take about
46 seconds with your connection.
Installing the upgrade can take several hours. Once the download has
finished, the process cannot be canceled.
Continue [yN] Details [d]y
 

Các gói mới sẽ được tải về, giải nén, sau đó cài đặt. Quá trình này sẽ tốn một khoảng thời gian.

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi khác nhau, chẳng hạn có muốn hệ thống tụ động khởi động lại trong quá trình cài đặt mà không báo trước:

Service Restart Dialog

Chọn Yes.

Một khi các gói mới đã hoàn tất cài đặt, bạn sẽ được hỏi liệu bạn đã sẵn sàng để loại bỏ các gói quá cũ. Trên một hệ thống chưa được cấu hình tùy chỉnh, sẽ an toàn để nhập y ở đây. Còn nếu hệ thống của bạn đã được sửa đổi rất nhiều, hãy nhập d và kiểm tra danh sách các gói phải được loại bỏ.

OutputRemove obsolete packages?
53 packages are going to be removed.
Continue [yN] Details [d]y

Sau khi quá trình upgrade hoàn tất, gõ y để restart hệ thống:

OutputSystem upgrade is complete.
Restart required
To finish the upgrade, a restart is required.
If you select 'y' the system will be restarted.
Continue [yN] y

Trên một phiên làm việc qua SSH, bạn sẽ thấy dòng sau:

OutputConnection to 203.0.113.241 closed by remote host. 
Connection to 203.0.113.241 closed.

Sau khi server reboot, hãy đang nhập lại vào nó. Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng hệ thống đã được nâng cấp thành công:

OutputWelcome to Ubuntu 18.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-19-generic x86_64)