Cài đặt gói LAMP trên Ubuntu 14.04

5 năm trước

Cách cài đặt gói LAMP trên Ubuntu 14.04

Mở đầu

LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ PHP website and web app động.

Hướng dẫn này bao gồm các bước để thiết lập LAMP stack trên Ubuntu 14.04, trên một máy chủ đơn, để bạn có thể nhanh chóng lấy ứng dụng PHP của mình và chạy chúng.

 

Bước 1: Update danh sách các apt-get package

sudo apt-get update 

 

Bước 2: Cài đặt các gói  Apache, MySQL, PHP

sudo apt-get -y install apache2 mysql-server php5-mysql php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt 

 

Khi được nhắc, thiết lập và xác nhận mật khẩu mới cho root user của MySQL:

Set MySQL root password

 

Bước 3: Tạo cấu trúc thư mục cơ sở dữ liệu MySQL

sudo mysql_install_db 

 

Bước 4: Chạy những thủ tục bảo mật cơ bản của MySQL

sudo mysql_secure_installation 

 

Nhập vào mật khẩu cho root user vừa khởi tạo:

 
MySQL root password prompt:Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...
 

Nếu không muốn thay đổi mật khẩu root, gõ "n" hoặc "no":

MySQL root password prompt:Change the root password? [Y/n] n
 

Đối với các hướng dẫn còn lại, nhấn phím "Enter" để chấp nhận các giá trị mặc định.

 

Bước 5: Cấu hình Apache để cấp quyền ưu tiên cho file PHP (không bắt buộc )

Mở file dir.conf của Apache với một trình soạn thảo bằng lệnh:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Chỉnh sửa DirectoryIndex  bằng cách chuyển index.php lên đầu danh sách như sau:

dir.conf — updated DirectoryIndex
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm

Lưu và thoát.

Khởi động lại Apache để lưu thay đổi :

sudo service apache2 restart

Bước 6: Kiểm tra quá trình truy cập PHP ( không bắt buộc)

Tạo một script để kiểm thử trong /var/www/html:

echo '' | sudo tee /var/www/html/info.php 

Mở đoạn script vừa tạo trong trình duyệt. Thay your_server_IP_address bằng địa chỉ IP public trên server của bạn:

Visit in a web browser:
http://your_server_IP_address/info.php
 

Nếu thấy trang thông tin về PHP như hình dưới thì PHP đang hoạt động bình thường.

Example PHP info page

Xóa đoạn script vừa tạo.

sudo rm /var/www/html/info.php

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, vui lòng để lại comment phía dưới !