Cấu hình Sendmail trên Ubuntu 12.04/14.04 để gửi mail từ server

5 năm trước

1. Mô tả

 

Ứng dụng sendmail trên linux là một ứng dụng gửi mail đơn giản và đủ tốt nếu bạn chỉ muốn gửi mail ra bên ngoài, ví dụ như bạn muốn nhận báo cáo hàng ngày về tình trạng tài nguyên server: ổ cứng, cpu, ram hay trạng thái sống | chết của các service mà bạn quan tâm.

 

2. Cài đặt ứng dụng sendmail

 

root@vicloud:/home/vicloud# apt-get install sendmail
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done

 

3. Cấu hình hostname

 

Xem thông tin hostname

 

root@vicloud:/home/vicloud# cat /etc/hostname

vicloud.vn

 

Điền thêm hostname vào file /etc/hosts tương tự như sau

 

root@vicloud:/home/vicloud# vim /etc/hosts

 

127.0.0.1 localhost vicloud.vn

 

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

::1 ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

 

Reload lại /etc/hosts

 

root@vicloud:/etc/init.d/networking stop

root@vicloud:/etc/init.d/networking start

 

4. Chạy sendmail config và chọn Y cho mỗi câu hỏi

 

root@vicloud:/home/vicloud# sendmailconfig

Configure sendmail with the existing /etc/mail/sendmail.conf? [Y] y

perl: warning: Setting locale failed.

perl: warning: Please check that your locale settings:

LANGUAGE = (unset),

LC_ALL = (unset),

LC_TIME = "vi_VN",

LC_MONETARY = "vi_VN",

LC_ADDRESS = "vi_VN",

LC_TELEPHONE = "vi_VN",

LC_NAME = "vi_VN",

LC_MEASUREMENT = "vi_VN",

LC_IDENTIFICATION = "vi_VN",

LC_NUMERIC = "vi_VN",

LC_PAPER = "vi_VN",

LANG = "en_US.UTF-8"

are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Reading configuration from /etc/mail/sendmail.conf.

Validating configuration.

Writing configuration to /etc/mail/sendmail.conf.

 

5. Kiểm tra trạng thái sendmail

 

root@vicloud:/home/vicloud# service sendmail status

MSP: is run via cron (20m)

MTA: 3362 /usr/sbin/sendmail-mta -Am -L sm-mta -bd -q10m

UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD

root 3362 1 0 06:44 ? 00:00:00 sendmail: MTA: accepting connections

Daemon Status: (process 3401) Console socket child

 

Current number of children: 0

QueueDir free disk space (in blocks): 6599260

Load average: 0

Child Process 3362 Status: accepting connections

 

QUE: Same as MTA

 

6. Thử gửi email ra bên ngoài

 

echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v abcxyz@gmail.com

 

(Nhớ thay bằng địa chỉ email của bạn)

7. Lời kết

Xin chúc mừng! Bạn đã cài đặt thành công sendmail.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Linux VPS hosting của chúng tôi, Đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm của Vicloud sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn cài đặt sendmail. Chúng tôi luôn sẵn 24×7 để phục vụ bạn tốt nhất.