Hướng dẫn cài đặt ngnix trên CentOS 6

5 năm trước

Nginx là gì?

Nginx là một phần mềm máy chủ web hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt hơn và nhẹ hơn so với apache.

Cách cài đặt Nginx trên Centos

Bài hướng dẫn này đòi hỏi bạn phải có quyền quản trị root cao nhất trên server (server riêng hoặc VPS – Virtual Private Server). Do đó nếu bạn đang sử dụng share host thì sẽ không thể thực hiện được việc này.

Bước 1 – Cài đặt EPEL

EPEL được viết tắt từ (Extra Packages for Enterprise Linux). Vì chương trình quản lý gói phần mềm YUM cơ bản là không có phiên bản mới nhất của Nginx trong kho lưu trữ mặc định của nó, nên cài đặt EPEL sẽ giúp CentOS của bạn luôn được cập nhật.

 

Để cài đặt EPEL, bạn gõ dòng lệnh sau :

Đối với CentOS 6 64bit:

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Đối với CentOS 6 32bit:

sudo rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

Bước 2 – Cài đặt Nginx

Để cài đặt Nginx, bạn gõ dòng lệnh sau :

sudo yum install nginx

Trong quá trình cài đặt, chương trình sẽ hỏi xác nhận bạn [y/N], bạn chỉ cần nhập “y” và nhấn Enter

Bước 3 – Khởi động Nginx

Sau khi cài đặt, Nginx sẽ không tự khởi động. Để khởi động Nginx, bạn cần chạy dòng lệnh :

sudo /etc/init.d/nginx start

Hoặc bạn cũng có thể chạy lệnh sau :

service nginx start

Cả 2 lệnh trên đều chung một mục đích là khởi động Nginx
Phụ thêm :
Để ngừng (stop) Nginx, bạn chạy lệnh :

service nginx stop

Để ngừng và khởi động lại Nginx, bạn chạy lệnh sau :

service nginx restart

Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt Nginx thành công chưa, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ IP của server bằng trình duyệt. Nếu kết quả trả về là trang thông báo mặc định của Nginx như hình 1 bên dưới thì bạn đã cài đặt thành công Nginx trên CentOS