[Hướng dẫn nhanh] Cách tạo Sudo User trên Centos 7

4 năm trước

 

Giới thiệu

Lệnh sudo cung cấp một cơ chế để cấp quyền root, thường chỉ dành cho những root user, đến những non-root user. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách dễ nhất để tạo một user mới với quyền truy cập sudo trên CentOS, mà không cần phải sửa đổi file sudoers của server. Nếu bạn muốn cấu hình sudo cho một người dùng hiện có, chuyển tới bước 3 của bài viết.

 

Các bước tạo một Sudo User mới:

 1. Log in vào your server với tư cách root user.

  ssh root@server_ip_address
 2. Dùng lệnh adduser để thêm một user mới vào hệ thống..

  adduser username
  1. Dùng lệnh passwd để câp nhật mật khẩu cho user vừa tạo.
   passwd username
  2. Đặt một mật khẩu mạnh và xác nhận lại:
  3. Set password prompts:Changing password for user username. 
   New password: Retype new password: 
   passwd: all authentication tokens updated successfully.
 3. Dùng lệnh usermod để thêm user vừa tạo vào nhóm wheel .

  usermod -aG wheel username

  Trên Centos 7, mặc định các user trong wheel được cấp quyền sudo.

 4. Kiểm tra truy cập sudo trên user mới:

  • Dùng lệnh su để chuyển tới user mới được tạo : 

  • su - username
  • Gõ sudo  phía trước lệnh bạn muốn chạy với quyền superuser:
  • sudo command_to_run
  • Ví dụ, lệnh hiển thị các thành phần của thư mục /root, vốn chỉ có thể thực hiện với root user:

   sudo ls -la /root
  • Lần đầu tiên sử dụng lệnh sudo , bạn sẽ phải nhập vào mật khẩu của user:

   Output:[sudo] password for username:
    

   Nếu user của bạn đã được thêm vào nhóm wheel ở trên và bạn nhập đúng mật khẩu, lệnh của bạn sẽ được thực thi với quyền root.

Cảm ơn đã theo dõi bài viết tại cộng đồng IT ViCloud Community, vui lòng để lại comment bên dưới!