Cách Cài Đặt Laravel 4 trên CentOS 6 VPS

5 năm trước

 

Giới Thiệu 

Laravel 4 là một MVC framework được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Nó là một framework khá mới, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những PHP frameworks  phổ biến nhất hiện có. Nó cũng có một cộng đồng sôi động lớn đằng sau . Để có thể sử dụng Laravel 4, bạn phải có một VPS đang chạy ít nhất PHP phiên bản 5.3.7, và cũng đã cài đặt phần mở rộng MCrypt PHP.

Laravel 4 sử dụng rộng rãi Composer, một trình quản lý phụ thuộc cho PHP. Bằng cách sử dụng Composer, Laravel 4 mang đến cho bạn sự tự do hoàn toàn về cách cấu trúc các ứng dụng của bạn. Bạn có thể duyệt nhiều gói nhà composer có sẵn tại packagist.org .

Cài Đặt Repositories

Hãy cài đặt the Remi & Epel repositories.

Nếu bạn đang chạy phiên bản 64 bit của CentOS VPS, hãy nhập các lệnh sau vào terminal:

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Nếu bạn đang chạy phiên bản 32 bit của VPS CentOS, hãy nhập các lệnh này để thay thế:

rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
 

Cài đặt Apache

Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt Apache server. Nhập thông tin sau vào terminal:

sudo yum --enablerepo=remi install httpd

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể khởi động VPS bằng cách chạy:

sudo service httpd start

Để xác minh xem Apache đã được cài đặt hay chưa, hãy hướng trình duyệt của bạn đến địa chỉ IP của cloud server của bạn (ví dụ: http://12.34.56.789). Bạn sẽ thấy trang thử nghiệm Apache.

Nếu bạn không chắc chắn địa chỉ IP của cloud server của mình, bạn có thể đưa ra lệnh sau:

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'
 

Cài Đặt PHP

Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt PHP và phần mở rộng MCrypt. Nhập thông tin sau vào terminal:

sudo yum --enablerepo=remi install php php-mysql

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể kiểm tra phiên bản:

php –v

PHP có nhiều phần mở rộng khác nhau mà bạn có thể cài đặt. Để xem những gì có sẵn, hãy nhập thông tin sau:

 yum search php-

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, chúng ta cần cài đặt phần mở rộng MCrypt. Nhập thông tin sau vào terminal:

sudo yum --enablerepo=remi install php-mcrypt
 

Cài Đặt MySQL

Nhiều khả năng, bạn sẽ cần phải có một database cho trang web của bạn. Trong bước này, chúng ta sẽ cài đặt MySQL database.

Nhập theo chỉ dẫn:

sudo yum --enablerepo=remi install mysql-server

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể bắt đầu service:

sudo service mysqld start

Chúng ta nên đặt mật khẩu cho người dùng root, nếu không chúng ta sẽ để lại một khoảng trống bảo mật lớn trong thiết lập của chúng ta.

Nhập thông tin sau vào terminal:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Lời nhắc sẽ hỏi bạn password gốc hiện tại của bạn. Vì bạn vừa cài đặt MySQL, rất có thể bạn sẽ không có, vì vậy hãy để trống bằng cách nhấn Enter.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Lời nhắc sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn đặt password gốc hay không. Tiếp tục và chọn Y và làm theo hướng dẫn. CentOS tự động hóa quá trình thiết lập MySQL, hỏi bạn một loạt các câu hỏi có hoặc không. Dễ nhất là nói Có với tất cả các tùy chọn. Cuối cùng, MySQL sẽ tải lại và thực hiện các thay đổi mới.

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y 
... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
Cleaning up...
All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.
Thanks for using MySQL!
 

Bắt đầu Services Tự động

Bây giờ chúng ta đã cài đặt Apache, PHP và MySQL, chúng ta nên cài đặt chúng tự động chạy khi VPS khởi động. Nhập theo chỉ dẫn:

sudo chkconfig httpd on
sudo chkconfig mysqld on

Bây giờ chúng ta đã thiết lập LAMP Server, chúng ta có thể tiến hành cài đặt Laravel.

 

Cài Đặt Composer

Bước đầu tiên là cài Composer. Chạy lệnh sau từ terminal:

curl -k -sS https://getcomposer.org/installer | php

Điều này sẽ tải xuống và cài đặt composer. Chúng ta sẽ muốn di chuyển composer để có sẵn trong PATH của chúng ta. Bạn có thể xem các vị trí này bằng cách nhập thông tin sau vào terminal:

echo $PATH

Chúng ta sẽ đưa composer vào thư mục / usr / local / bin / của chúng ta. Nhập thông tin sau vào terminal:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Ở đây chúng ta đã di chuyển tệp composer.phar và đổi tên nó thành "composer" đơn giản.

 

Cài Đặt Laravel

Bây giờ chúng ta đã cài Composer, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Laravel. Đưa ra lệnh sau từ terminal:

wget https://github.com/laravel/laravel/archive/develop.zip

Điều này sẽ tải xuống một tệp .zip của Laravel framework. Bước tiếp theo là giải nén tập tin này. Đảm bảo rằng phần mềm giải nén được cài đặt bằng cách đưa ra lệnh sau:

which unzip

Nếu nó được cài đặt, bạn sẽ thấy đường dẫn của nó. Nếu nó chưa được cài đặt, bạn sẽ gặp lỗi. Bạn có thể cài đặt nó thông qua lệnh sau:

sudo yum install unzip

Bây giờ chúng ta đã xác nhận có phần mềm giải nén, giờ đây chúng ta có thể giải nén tệp lưu trữ. Nhập theo chỉ dẫn:

unzip develop

Khi chúng ta giải nén tệp develop.zip, nó tạo ra một thư mục có tên là "laravel-develop". Bạn có thể xác minh điều này bằng cách chạy như sau trong terminal:

ls

Chuyển thư mục này vào thư mục www của chúng ta:

mv laravel-develop /var/www/yoursite

Ở đây chúng ta đã di chuyển thư mục và đổi tên nó thành: “yoursite”. Đảm bảo bạn thay thế “yoursite” bằng tên trang web của bạn.

Bây giờ chúng ta đã kết thúc với develop.zip, và có thể xóa nó:

rm -f develop

Sau đó, chúng ta sẽ cần cài đặt các phụ thuộc Composer cho Laravel project. Đầu tiên, thay đổi vào thư mục sites. Hãy chắc chắn, một lần nữa, để thay thế “yoursite” bằng tên của trang web bạn đã sử dụng trong các bước trên:

cd /var/www/yoursite

Sau đó, đưa ra lệnh composer install để cài đặt các phụ thuộc:

composer install

(Quá trình này có thể mất một chút thời gian. Hãy kiên nhẫn trong quá trình cài đặt​.)

Cuối cùng, chúng ta cần thay đổi các quyền trong thư mục “app / storage”. Laravel cần có khả năng viết vào thư mục này. Một lần nữa, lưu ý phần “yoursite”:

chmod –R 775 /var/www/yoursite/app/storage
 

Thiết Lập một Virtual Host trong Apache

Bước cuối cùng chúng ta cần làm là thiết lập một Virtual Host trong Apache. Để thực hiện việc này, hãy chỉnh sửa tệp “httpd.conf”. Bạn có thể mở tệp để chỉnh sửa bằng lệnh sau:

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Nhập thông tin sau và lưu tệp:

 ServerName yoursite.com
DocumentRoot /var/www/yoursite/public
 Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}!-f
RewriteRule ^ index.php [L]

Ở đây chúng ta thiết lập Virtual Host và xóa index.php khỏi các yêu cầu của chúng ta cho phép URL “sạch hơn”. Cuối cùng, khởi động lại Apache. Tôi chắc chắn bạn không cần nhắc nhở bây giờ, nhưng hãy đảm bảo bạn thay thế “yoursite” bằng trang web bạn đã nhập trong các bước trên:

sudo service httpd restart
 

Kết Luận 

Nếu mọi việc suôn sẻ, bây giờ bạn có thể truy cập vào trang web của bạn và xem  Laravel logo!

Tìm hiểu thêm những điều thú vị  tại ViCloud Community