Cách Stream Videos với Nginx và JWPlayer trên CentOS 6

6 năm trước

Bước 1 - Cài đặt Nginx

rpm -ivh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm
yum -y install nginx
chkconfig nginx on && service nginx restart
 

Bước 2 - Tải xuống JWPlayer

Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web này.

cd /usr/share/nginx/html
wget http://www.longtailvideo.com/download/jwplayer-3359.zip
unzip jwplayer-3359.zip

Bây giờ đã cài đặt JWPlayer trong /usr/share/nginx/html/jwplayer, bạn cần thêm một tệp HTML.

 

Bước 3 - Tạo tệp HTML để phát lại

Bạn có thể nhúng mã này vào các trang web hiện có của mình hoặc tạo một tệp player.html mới và lưu nó vào /usr/share/nginx/html/player.html

Đã có tệp flash "big_buck_bunny_720p_surround.flv" để phát lại.

 
Loading the player...

Điều hướng đến IP của cloud server và tên tệp phát lại (http://198.199.88.112/player.html trong ví dụ này):

Và chúc mừng bạn đã hoàn tất!