Cách Cài đặt Wordpress trên Ubuntu 14.04

5 năm trước

 

Giới Thiệu

Vào thời điểm này, WordPress là hệ thống quản lý nội dung CMS phổ biến nhất trên internet. Nó cho phép bạn dễ dàng thiết lập blog linh hoạt và các trang web trên đầu trang của một phụ trợ MySQL với PHP chế biến. WordPress đã nhận được sự chấp nhận đáng kinh ngạc và là một sự lựa chọn tuyệt vời để có được một trang web và chạy một cách nhanh chóng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thiết lập một phiên bản WordPress với một máy chủ web Apache trên Ubuntu 14.04.

 

Yêu Cầu

Trước khi bắt đầu cùng với hướng dẫn . có một số bước quan trọng bạn cần hoàn thành trên máy chủ của mình .

Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các bước dưới đây với tư cách là một noon-root user  với quyền ưu tiên sudo, do đó bạn sẽ cần phải có một tài khoản có sẵn. Bạn có thể tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một người dùng có đặc quyền sudo bằng cách làm theo các bước từ 1-4 trong Thiết lập ban đầu cho server dùng Ubuntu 16.04

Ngoài ra, bạn sẽ cần phải có một LAMP (Linux, Apache, MySQL, và PHP) ngăn xếp cài đặt trên dụ VPS của bạn. Nếu bạn không có các thành phần này đã được cài đặt và cấu hình, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu Cài đặt gói LAMP trên Ubuntu 14.04

Khi đã hoàn thành các bước trên , bạn có thể tiếp tục với hướng dẫn này.

 

Bước 1 - Tạo Cơ sở dữ liệu MySQL và Người dùng cho WordPress

Bước đầu tiên mà chúng ta sẽ thực hiện là  bước chuẩn bị. WordPress sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý và lưu trữ thông tin trang web và người dùng.

Chúng ta đã cài đặt MySQL, có thể cung cấp chức năng này, nhưng cần tạo một cơ sở dữ liệu và một người dùng cho WordPress để làm việc.

Để bắt đầu, đăng nhập vào tài khoản root (quản trị) của MySQL bằng cách phát hành lệnh này:

mysql -u root -p

Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu bạn đặt cho tài khoản root của MySQL khi bạn cài đặt phần mềm. Sau đó bạn sẽ được nhắc lệnh MySQL.

Trước tiên, chúng ta có thể tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng biệt mà WordPress có thể kiểm soát. Bạn có thể gọi bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng tôi  gọi nó là wordpress wordpress  vì nó là mô tả và đơn giản. Nhập lệnh này để tạo cơ sở dữ liệu:

CREATE DATABASE wordpress;

Mỗi câu lệnh MySQL phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;),do đó kiểm tra để chắc chắn rằng điều này là hiện diện nếu bạn gặp vấn đề.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một tài khoản người dùng MySQL riêng biệt mà chúng ta sẽ sử dụng độc quyền để vận hành trên cơ sở dữ liệu mới của chúng ta. Tạo cơ sở dữ liệu và tài khoản một chức năng là một ý tưởng tốt từ quan điểm quản lý và bảo mật.

Tôi gọi tài khoản mới mình tạo ra là wordpressuser và đăng ký một mật khẩu password. Bạn chắc chắn phải thay đổi mật khẩu để cài đặt và có thể đặt tên cho người dùng bất cứ khi nào bạn muốn. Đây là lệnh bạn cần tạo người dùng:

CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Tại thời điểm này, bạn có một cơ sở dữ liệu và một tài khoản người dùng, mỗi tài khoản  được tạo riêng cho WordPress. Tuy nhiên, hai thành phần này không có mối quan hệ nào. Người dùng không có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.

Hãy khắc phục điều đó bằng cách cấp quyền truy cập tài khoản người dùng vào cơ sở dữ liệu  bằng lệnh này:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;

Bây giờ người dùng có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. Chúng ta cần phải tuôn ra các đặc quyền để các phiên bản hiện tại của MySQL biết về các thay đổi đặc quyền gần đây đã thực hiện:

FLUSH PRIVILEGES;

Bây giờ chúng ta thiết lập tất cả. Chúng ta có thể thoát ra khỏi dấu nhắc MySQL bằng cách gõ:

exit

Bây giờ bạn nên trở lại  lệnh nhắc thông thường.

 

Bước 2 — Download WordPress

Tiếp theo, chúng ta sẽ tải các tệp WordPress thực sự từ trang web của đối tượng.

May mắn thay, nhóm WordPress luôn liên kết phiên bản ổn định gần đây nhất của phần mềm với cùng một URL, vì vậy chúng ta có thể có được phiên bản cập nhật  mới nhất của WordPress bằng cách gõ:

cd ~
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Thao tác này sẽ tải xuống tệp nén có chứa nội dung thư mục lưu trữ của các tệp WordPress vào thư mục chính của chúng ta.

Chúng ta có thể trích xuất các tệp tin để xây dựng lại thư mục WordPress mà chúng ta cần bằng cách gõ:

tar xzvf latest.tar.gz

Điều này tạo ra thư mục wordpress trong thư mục của bạn.

Trong khi tải xuống mọi thứ, chúng ta cũng sẽ nhận được một vài gói khác mà chúng ta cần.Ta có thể lấy các tệp tin này trực tiếp từ kho mặc định của Ubuntu sau khi  cập nhật gói cục bộ:

sudo apt-get update
sudo apt-get install php5-gd libssh2-php

Điều này sẽ cho phép bạn làm việc với hình ảnh và cũng sẽ cho phép bạn cài đặt các plugin và cập nhật các phần của trang web bằng các thông tin đăng nhập SSH của bạn.

 

Bước 3 — Thiết lập cấu hình WordPress

Hầu hết cấu hình mà ta làm sẽ được thông qua một giao diện web sau này. Tuy nhiên, cần làm một số công việc từ dòng lệnh trước khi chúng ta thiết lập và chạy 

Bắt đầu bằng cách di chuyển vào thư mục WordPress mà bạn vừa giải nén:

cd ~/wordpress

Một tệp cấu hình mẫu  phù hợp với hầu hết cấu hình chúng ta cần theo mặc định. Tuy nhiên, chúng ta cần sao chép nó vào vị trí tập tin cấu hình mặc định để WordPress nhận dạng được tệp. Làm điều đó bằng cách gõ:

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Bây giờ chúng ta có một tập tin cấu hình để làm việc với,  ta có thể tạo ra một số chìa khóa  bí mật giúp bảo đảm việc cài đặt. WordPress cung cấp một chương trình tạo an toàn cho các giá trị này để bạn không phải tự mình tìm ra các giá trị tốt một mình. Đây chỉ được sử dụng trong nội bộ, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các giá trị phức tạp, an toàn ở đây.

Để lấy các giá trị bảo mật từ chương trình tạo khoá bí mật WordPress, hãy nhập:

curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

Bạn sẽ nhận được các giá trị độc đáo trông giống như sau:

Warning! It is important that you request unique values each time. Do NOT copy the values shown below!

Output
define('AUTH_KEY', '1jl/vqfsDO NOT COPY THESE VALUES c_j{iwqD^<+c9.kDO NOT COPY THESE VALUES {Ka(f;rv?Pxf})CgLi-3'); 
define('LOGGED_IN_KEY', 'W(50,{W^,OPB%PBDO NOT COPY THESE VALUES 2;y&,2m%3]R6DUth[;88'); 
define('NONCE_KEY', 'll,4UC)7ua+8DO NOT COPY THESE VALUES #`DXF+[$atzM7 o^-C7g'); 
define('AUTH_SALT', 'koMrurzOA+|L_lG}kf DO NOT COPY THESE VALUES 07VC*Lj*lD&?3w!BT#-'); 
define('SECURE_AUTH_SALT', 'p32*p,]z%LZ+pAu:VY DO NOT COPY THESE VALUES C-?y+K0DK_+F|0h{!_xY'); 
define('LOGGED_IN_SALT', 'i^/G2W7!-1H2OQ+t$3 DO NOT COPY THESE VALUES t6**bRVFSD[Hi])-qS`|'); 
define('NONCE_SALT', 'Q6]U:K?j4L%Z]}h^q7 DO NOT COPY THESE VALUES 1% ^qUswWgn+6&xqHN&%');
 

Đây là các dòng cấu hình mà chúng ta có thể dán trực tiếp vào tệp tin cấu hình để thiết lập các khóa an toàn. Sao chép đầu ra bạn nhận được ngay bây giờ.

Tiếp theo, chúng ta hãy mở tệp cấu hình trong một trình soạn thảo văn bản:

nano wp-config.php

Tìm phần có chứa các giá trị giả cho các cài đặt đó. Nó sẽ giống như thế này:

. . .#define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');#define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');#define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');#define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');#define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');#define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');#define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');#define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');
. . .

Xóa những dòng này và dán vào các giá trị mà bạn đã sao chép từ dòng lệnh:

/var/www/html/wp-config.php
. . .
define('AUTH_KEY', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('LOGGED_IN_KEY', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('NONCE_KEY', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('AUTH_SALT', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('LOGGED_IN_SALT', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
define('NONCE_SALT', 'VALUES COPIED FROM THE COMMAND LINE');
. . .

Sau đó, các sửa đổi duy nhất chúng ta cần thực hiện là các tham số chứa thông tin cơ sở dữ liệu của chúng ta.

Chúng ta cần tìm kiếm cài đặt choDB_NAMEDB_USER, and DB_PASSWORD để WordPress kết nối chính xác và xác thực với cơ sở dữ liệu chúng ta tạo ra .

Điền vào các giá trị của các tham số này với thông tin cho cơ sở dữ liệu bạn đã tạo. Nó sẽ giống như thế này:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Chỉ có một vài giá trị bạn cần thay đổi.

Khi bạn hoàn thành , lưu và đóng file.

 

Bước 4 - Sao chép tập tin vào tài liệu gốc

Bây giờ chúng ta đã tạo cấu hình ứng dụng , ta cần sao chép nó vào tài liệu gốc của Apache, nơi  phục vụ cho khách truy cập của trang web của chúng ta.

Một trong những cách dễ dàng và đáng tin cậy nhất để chuyển các tập tin từ thư mục này đến thư mục khác là dùng lệnh rsync. Điều này bảo vệ quyền hạn và có chức năng toàn vẹn dữ liệu tốt.

Vị trí của tài liệu gốc là  /var/www/html/. Chúng ta có thể chuyển các tệp WordPress của bạn ở đó bằng cách gõ:

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

Thao tác này sẽ sao chép toàn bộ nội dung từ thư mục mà bạn đã giải nén sang tài liệu gốc.

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tài liệu gốc để thực hiện một số thay đổi quyền hạn cuối cùng

cd /var/www/html

Bạn cần thay đổi quyền sở hữu các tệp tin để tăng tính bảo mật.

Chúng ta muốn cung cấp quyền sở hữu cho người dùng thông thường, người dùng không phải là root (với quyền ưu tiên sudo) mà bạn định sử dụng để tương tác với trang web . Đây có thể là người dùng thông thường  nếu bạn muốn nhưng một số có thể đề xuất bạn tạo người dùng bổ sung cho quá trình này. Nó tùy thuộc vào thứ mà bạn chọn.

Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng cùng một tài khoản mà chúng ta thiết lập , gọi là  demo.  Tài khoản này tôi đang thực hiện tất cả các hành động của hướng dẫn này.

Quyền sở hữu nhóm chúng ta cung cấp cho quá trình máy chủ web là www-data. Điều này sẽ cho phép Apache tương tác với nội dung khi cần thiết.

Chúng ta có thể chỉ định các giá trị quyền sở hữu này một cách nhanh chóng bằng cách gõ:

sudo chown -R demo:www-data *

Điều này sẽ thiết lập thuộc tính quyền sở hữu mà chúng ta đang tìm kiếm.

Trong khi chúng ta xử lý quyền sở hữu và quyền hạn , chúng ta cũng nên xem xét việc chỉ định quyền sở hữu chính xác cho thư mục tải lên . Điều này sẽ cho phép tải hình ảnh và nội dung khác lên trang . Hiện tại, các điều khoản quá hạn chế.

Trước tiên , hãy tự tạo ra thư mục uploads dưới thư mục wp-content ở tài liệu gốc.Đây sẽ là thư mục chính của nội dung :

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

Giờ đây chúng ta có một thư mục để tải các tệp tin , tuy nhiên các điều khoản vẫn còn quá hạn chế. Chúng ta cần cho phép máy chủ web tự ghi vào thư mục này. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách gán quyền sở hữu nhóm của thư mục này vào máy chủ web như sau:

sudo chown -R :www-data /var/www/html/wp-content/uploads

Điều này sẽ cho phép máy chủ web tạo tệp và nhiều thư mục trong thư mục này, cho phép tải nội dung lên máy chủ.

 

Bước 5 - Hoàn tất cài đặt qua Giao diện Web

Bây giờ bạn đã có các tệp tin và phần mềm của bạn được định cấu hình, bạn có thể hoàn tất cài đặt thông qua giao diện web.

Trong trình duyệt web của bạn, điều hướng đến tên miền của máy chủ hoặc địa chỉ IP công cộng:

http://server_domain_name_or_IP

Bạn sẽ thấy trang cấu hình ban đầu của WordPress, nơi bạn tạo một tài khoản quản trị ban đầu:

Wordpress initial config

Điền thông tin cho trang web và tài khoản quản trị bạn muốn thực hiện. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút cài đặt ở cuối.

WordPress sẽ xác nhận cài đặt và sau đó yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản bạn vừa tạo:

WordPress confirm install

Nhấn nút ở phía dưới và sau đó điền thông tin tài khoản của bạn:

WordPress login

Bạn sẽ xuất hiện với giao diện WordPress:WordPress admin interface

 

Theo mặc định, WordPress tạo URL tự động trông như sau:

http://server_domain_name_or_IP/?p=1

Đây không phải là giao diện hữu ích nhất cho khách truy cập hoặc công cụ tìm kiếm, vì vậy hầu hết người dùng muốn sửa đổi điều này. WordPress có khả năng tạo ra các "permalinks" khá rõ ràng sẽ làm sạch URL thành một định dạng thân thiện với con người hơn.

Có một vài điều chúng ta cần làm để làm việc này với Apache trên Ubuntu 14.04.

Sửa đổi Apache Cho phép Viết lại URL

Trước tiên, chúng ta cần sửa đổi tệp lưu trữ máy chủ ảo Apache cho WordPress để cho phép ghi đè lên .htaccess.Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chỉnh sửa tệp lưu trữ máy ảo.

Theo mặc định là 000-default.conf, nhưng tệp của bạn có thể khác nếu bạn tạo tệp cấu hình khác:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Bên trong tập tin này, hãy thiết lập một vài thứ. Chúng ta nên đặt ServerName và tạo một phần thư mục nơi chúng ta cho phép ghi đè. Điều này sẽ giống như thế này:

 ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html
ServerName server_domain_name_or_IPAllowOverride All . . .

Khi hoàn thành xong , lưu và đóng file.

Tiếp theo, chúng ta cần kích hoạt mô đun ghi đè, cho phép bạn sửa đổi các URL. Bạn có thể làm điều này bằng cách gõ:

sudo a2enmod rewrite

Sau khi làm những thay đổi , khởi động lại Apache:

sudo service apache2 restart

Tạo một .htaccess File

Bây giờ Apache được cấu hình cho phép ghi đè lên tệp .htaccess , chúng ta cần tạo một tệp thực sự.

Bạn cần đặt tệp này trong tài liệu gốc của bạn .Tạo 1 tệp trống bằng cách gõ như sau :

touch /var/www/html/.htaccess

Thao tác này được tạo bằng tên người dùng và nhóm người dùng của bạn. Chúng ta cần máy chủ web để làm chủ sở hữu nhóm, vì vậy nên điều chỉnh quyền sở hữu bằng cách nhập:

sudo chown :www-data /var/www/html/.htaccess

Bây giờ chúng ta có quyền sở hữu chính xác tệp này.

Tuy nhiên, chúng ta có thể cần điều chỉnh các quyền. Điều này phụ thuộc vào cách bạn làm việc. WordPress sẽ tạo ra các quy tắc viết lại cần thiết cho bạn. Nếu nó có quyền ghi vào tập tin này, nó có thể thực hiện các quy tắc tự động. Nếu không, bạn sẽ phải chỉnh sửa tệp này theo cách thủ công để thêm các quy tắc chính xác.

Cấu hình  bạn chọn tùy thuộc vào mức độ bạn đánh giá sự tiện lợi qua bảo mật. Việc cho phép máy chủ web viết quyền truy cập vào tệp này chắc chắn sẽ thuận tiện hơn, nhưng một số nói rằng đó là một mối nguy bảo mật không cần thiết.

Nếu bạn muốn WordPress tự động cập nhật tệp này với các quy tắc viết lại, đảm bảo rằng nó có quyền để làm điều đó bằng cách gõ:

chmod 664 /var/www/html/.htaccess

Nếu bạn muốn cập nhật tệp này theo cách thủ công vì lợi ích bảo mật nhỏ, bạn có thể cho phép máy chủ web chỉ đọc các đặc quyền bằng cách nhập:

chmod 644 /var/www/html/.htaccess

Khi bạn hoàn tất các thay đổi phía máy chủ, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các thiết lập permalink thông qua giao diện quản trị WordPress.

Ở phía bên trái , dưới menu Settings, bạn có thể chọn Permalinks:

WordPress permalinks

Bạn có thể chọn bất kỳ cài đặt được cấu hình sẵn nào để tổ chức URL hoặc bạn có thể tạo trang của riêng mình.

WordPress perma options

Khi đã chọn xong , click "Save Changes" để tạo ra các nguyên tắc rewrite.

Nếu bạn cho phép máy chủ web viết truy cập vào tệp .htaccess, bạn sẽ thấy thông báo sau :

WordPress perma update

Nếu bạn không cho phép máy chủ web viết truy cập vào tệp .htaccess , bạn sẽ được cung cấp các quy tắc viết lại mà bạn cần thêm vào tệp bằng tay.

Sao chép các dòng mà WordPress cung cấp cho bạn và sau đó chỉnh sửa tệp trên máy chủ của bạn:

nano /var/www/html/.htaccess

Điều này sẽ cung cấp cho bạn các chức năng tương tự.

 

Kết luận

Bây giờ bạn sẽ có một phiên bản WordPress được cập nhật và chạy trên Ubuntu 14.04 VPS. 

Tìm hiểu thêm những điều thú vị  tại ViCloud Community