Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 6

6 năm trước

Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên CentOS 6

Về vsftpd

Cảnh báo:  FTP vốn đã không an toàn. Nếu bạn bắt. buộc phải sửu dụng FTP, kiểm tra bảo mật kết nối FTP của bạn với SSL/TLS. Nếu không thì sử dụng SFTP thay thế cho FTP là tốt nhất

Hai chữ cái đầu của vsftpd là viết tắt của " very secure" và chương trình này được xây dựng để bảo vệ khỏi những lỗ hổng FTP có thể xảy ra.

 

Bước 1—Cài đặt vsftpd

Bạn có thể cài đặt nhanh vsftpd trên sever ảo riêng của mình với dòng command:

sudo yum install vsftpd

Chúng ta cũng cần cài đặt client FTP nên bạn cần kết nối đến server FTP:

sudo yum ftp

Khi hoàn thành download file, vsftpd sẽ ở trên VPS của bạn. Nói chung server cá nhân riêng đã được tạo cấu hình với bảo mật cần thiết. Tuy nhiên nó cũng cho phép truy cập bởi người dùng không rõ ràng.

 

Bước 2—Tạo cấu hình VSFTP

Khi VSFTP đã được cài đặt thì bạn có thể điều chỉnh cấu hình.

Mở file cấu hình:

sudo vi /ect/vsftpd/vsftpd.conf

Bạn cần thay đổi Anonumuos_enable thành NO:

anomyous_enable=NO

Trước khi có thay đổi này, vsftpd cho phép người dùng không rõ ràng truy cập vào file của VPS. Thay đổi này sẽ rất hữu ích nếy bạn đang muốn phân phối thông tin một cách rộng rãi nhưng có thể coi là vấn để bảo mật nghiêm trọng trong hầu hết trường hợp khác. Sau đó, bỏ ghi chú tuỳ chọn local_enable, đổi nó sang YES

local_enable=YES

Kết thúc bằng lệnh uncommenting chroot_local_user. Khi dòng này được điều chỉnh là YES, toàn bộ người dùng cục bộ sẽ bị khoá lại bên trong chroot của chúng và bị huỷ truy cập tới bất cứ phần nào của server.

chroot_local_user=YES

Kết thúc bằng việc khởi động lại vsftpd:

sudo service vsftpd restart

Để chắc chắn rằng vsftpd chạy lúc khởi động, chạy chkconfig:

chkconfig vsftpd on
 

Bước 3—Truy cập vào serverFTP 

Khi bạn đã cài đặt server FTP và tạo cấu hình bạn muốn cho nó thì bây giờ bạn đã có thể truy cập nó.

Bạn có thể truy cập server FTP trên trình duyệt của bạn bằng cách gõ tên miền vài thanh địa chỉ là nhập IP phù hợp. Nên nhớ rằng bạn chỉ có thể truy cập vào thư mục chính của người dùng.

ftp://example.com

Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập server FTP thông qua sử dụng dòng command sau:

ftp example.com

Sau đó dùng "exit" để thoát ra khỏi shell của FTP.