Hướng dẫn tạo mới User và gán quyền Root trên Ubuntu 14.04

5 năm trước

Bước 1: Tạo mới User

Giả sử tài khoản người dùng mới ta cần tạo là  mynewuser:

#adduser mynewuser

Khi đó hệ thống sẽ hiển thị ra lời nhắc để ta điền các thông tin như ở dưới:

Adding user `mynewuser' ...
Adding new group `mynewuser' (1001) ...
Adding new user `mynewuser' (1001) with group `mynewuser' ...
Creating home directory `/home/mynewuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for mynewuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: User
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:

Khi bạn điền xong các thông tin ở trên, bạn gõ Y sau đó  enter để tiếp tục.

Is the information correct? [Y/n] Y

Bước 2: Gán quyền Root cho User vừa tạo

Gõ lệnh:

#visudo

Tìm đến dòng lệnh:

# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL

Đến đây, chúng ta gán quyền root cho tài khoản mynewuser. Thêm dòng lệnh sau vào dưới dòng lệnh vừa tìm:

mynewuser ALL=(ALL:ALL) ALL

Sau đó thoát ra và lưu lại bằng tổ hợp phím Ctrl-x, tiếp đến Y,  và cuối cùng là enter.

Nếu bạn thực hiện đúng các bước thì kết quả là tài khoản mới tạo là: mynewuser có thể sử dụng sudo để thực thi các câu lệnh như  tài khoản root.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: liquidweb