Cách cài đặt Ruby on Rails với rbenz trên CentOS 7

3 năm trước

Giới thiệu

Ruby on Rails là một web framework nguồn mở cực kỳ phổ biến, cung cấp một cách tuyệt vời để viết các ứng dụng web với Ruby.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Ruby on Rails trên CentOS 7, sử dụng rbenv. Điều này sẽ cung cấp môi trường vững chắc để phát triển các ứng dụng Ruby on Rails của bạn. rbenv cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt và quản lý các phiên bản Ruby khác nhau, và nó đơn giản và ít bị xâm nhập hơn RVM. Điều này giúp đảm bảo rằng phiên bản Ruby mà bạn đang phát triển không phù hợp với môi trường sản xuất của bạn.

 

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt rbenv, bạn phải có quyền truy cập vào tài khoản superuser trên máy chủ CentOS 7. Thực hiện theo các bước 1-3 của hướng dẫn này, nếu bạn cần trợ giúp.

Khi có các điều kiện tiên quyết, hãy chuyển sang cài đặt rbenv.

 

Cài đặt rbenv

Hãy cài đặt rbenv, mà chúng ta sử dụng để cài đặt và quản lý Ruby Installation của mình.

Cài đặt rbenv và các phụ thuộc Ruby với yum:

sudo yum install -y git-core zlib zlib-devel gcc-c++ patch readline readline-devel libyaml-devel libffi-devel openssl-devel make bzip2 autoconf automake libtool bison curl sqlite-devel

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt rbenv. Cách dễ nhất đó là chạy các lệnh này, khi user sử dụng Ruby:

cd
git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git .rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
exec $SHELL

Điều này cài đặt rbenv vào thư mục chính của bạn, và thiết lập các biến môi trường thích hợp sẽ cho phép rbenv vào phiên bản hoạt động của Ruby.

Chúng ta hiện đã sẵn sàng để cài đặt Ruby.

 

Cài đặt Ruby

Trước khi sử dụng rbenv, hãy xác định phiên bản Ruby bạn muốn cài đặt. Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản mới nhất, Ruby 2.2.1.

Khi user đang sử dụng Ruby, hãy cài đặt nó bằng các lệnh sau:

rbenv install -v 2.2.1
rbenv global 2.2.1

Lệnh phụ global đặt phiên bản mặc định của Ruby mà tất cả hệ vỏ của bạn sẽ sử dụng. Nếu muốn cài đặt và sử dụng một phiên bản khác, chỉ cần chạy lệnh rbenv với một số phiên bản khác.

Xác minh rằng Ruby đã được cài đặt đúng với lệnh này:

ruby -v

Có thể bạn không muốn Rubygems tạo tài liệu cục bộ cho mỗi gem cài đặt, vì quá trình này có thể kéo dài. Để tắt tính năng này, hãy chạy lệnh sau:

echo "gem: --no-document" > ~/.gemrc

Bạn cũng muốn cài đặt bundler gem, để quản lý các phụ thuộc ứng dụng của bạn:

gem install bundler

Ruby hiện đã được cài đặt, hãy cài đặt Rails.

 

Cài đặt Rails

Khi cùng user, cài đặt Rails 4.2.0 với lệnh này:

gem install rails -v 4.2.0

Bất cứ khi nào cài đặt một phiên bản mới của Ruby hoặc một gem cung cấp các lệnh, bạn nên chạy lệnh phụ rehash. Điều này sẽ cài đặt shims cho tất cả các file thực thi của Ruby được biết đến rbenv, nó cho phép bạn sử dụng các tập tin thực thi:

rbenv rehash

Xác minh rằng Rails đã được cài đặt đúng cách bằng cách in phiên bản của nó, với lệnh này:

rails -v

Nếu cài đặt đúng cách, bạn sẽ thấy kết quả này: Rails 4.2.0.

Cài đặt Javascript Runtime

Một vài tính năng của Rails, chẳng hạn như Asset Pipeline, phụ thuộc vào Javascript runtime. Chúng ta sẽ cài đặt Node.js để cung cấp chức năng này.

Thêm kho EPEL yum:

sudo yum -y install epel-release

Sau đó cài đặt kho Node.js:

sudo yum install nodejs

Lưu ý: Điều này có thể không cài đặt bản phát hành mới nhất của Node.js, vì Enterprise Linux không coi nó là "ổn định". Nếu muốn cài đặt phiên bản mới nhất, hãy tự mình xây dựng phiên bản này.

Chúc mừng! Ruby on Rails hiện đã được cài đặt trên hệ thống của bạn.

 

Các bước tùy chọn

Nếu bạn đang tìm cách cải thiện thiết lập của mình, dưới đây là một vài đề xuất::

Định cấu hình Git

Một hệ thống kiểm soát phiên bản tốt là điều cần thiết khi mã hóa các ứng dụng. Làm theo phần Cách thiết lập Git của hướng dẫn Cách cài đặt Git.

Cài đặt một CSDL

Rails sử dụng sqlite3 làm CSDL mặc định của nó, có thể không đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng của bạn. Bạn có thể muốn cài đặt một RDBMS, chẳng hạn như MySQL hoặc PostgreSQL, cho mục đích này.

Ví dụ, nếu muốn sử dụng MariaDB làm CSDL, hãy cài đặt nó với yum:

sudo yum install mariadb-server mariadb-devel

Sau đó cài đặt gem mysql2 như sau:

gem install mysql2

Bây giờ bạn có thể sử dụng MariaDB với ứng dụng Rails. Hãy chắc chắn định cấu hình MariaDB và ứng dụng Rails của bạn đúng cách.

Tạo ứng dụng thử nghiệm(tùy chọn)

Nếu muốn đảm bảo rằng cài đặt Ruby on Rails diễn ra suôn sẻ, bạn có thể nhanh chóng tạo một ứng dụng thử nghiệm để kiểm tra nó. Để đơn giản, ứng dụng thử nghiệm của chúng ta sẽ sử dụng sqlite3 cho CSDLcủa nó.

Tạo một ứng dụng Rails mới trong thư mục chính của bạn:

cd ~
rails new testapp

Sau đó chuyển vào thư mục của ứng dụng:

cd testapp

Tạo CSDL sqlite3:

rake db:create

Nếu bạn chưa biết địa chỉ IP công khai của máy chủ, hãy tìm nó bằng lệnh sau:

ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Sao chép địa chỉ IPv4 vào clipboard của bạn, sau đó sử dụng lệnh này để khởi động ứng dụng Rails của bạn (thay thế phần được đánh dấu bằng địa chỉ IP):

rails server --binding=server_public_IP

Nếu nó hoạt động bình thường, ứng dụng Rails sẽ chạy trên cổng 3000 của địa chỉ IP công cộng của máy chủ. Truy cập ứng dụng Rails của bạn bằng cách vào trong trình duyệt web:

http://server_public_IP:3000

Nếu bạn thấy trang Rails "Welcome aboard", cài đặt Ruby on Rails đang hoạt động bình thường!

 

Kết luận

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển ứng dụng Ruby on Rails mới của mình. Chúc may mắn!