Sinh mật khẩu ngẫu nhiên trong Linux

4 năm trước

Bạn có thể thực hiện lệnh sau đây để sinh mật khẩu ngẫu nhiên:

$ tr -dc A-Za-z0-9 < /dev/urandom | head -c 8 | xargs

output :
4fFUND1d
Để tiện sử dụng, có thể add đoạn code sau vào bashrc (~/.bashrc):
# Random password generator
genpasswd() {
tr -dc A-Za-z0-9 < /dev/urandom | head -c ${1:-8}| xargs
}

Reload  lại .bashrc file.
$ . ~/.bashrc
Bây giờ bạn có thể suer dụng genpasswd để sinh mật khẩu ngẫu nhiên:
$ genpasswd
vmuWt7TS
$ genpasswd 10
ymkIgxcdCh
$ genpasswd 16
wQnqgdc5tAQoiBdf